پروژه مسکونی باکری

این پروژه در7 طبقه و زمینی به مساحت 1000 متر مربع و زیر بنای 5000 متر مربع و 3000 متر مربع بنای مفید احداث گردیده است …..

اتوبان باکری – نبش کیهان هفتم